SKL0001

Property Type
  • House

Town / City: Skalochori
Price: € 80.000